Meddelelse om Persondatabeskyttelse

Som en betroet partner er beskyttelsen af dine personoplysninger vigtig for BNP Paribas-koncernen.

Vi har forbedret vores Databeskyttelsesmeddelelse ved at være mere transparente med hensyn til følgende oplysninger om:

 • behandling i forbindelse med direkte markedsføring
 • behandling i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt internationale sanktioner (indefrysning af aktiver)

Indledning

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt; BNP Paribas-koncernen har derfor vedtaget stærke principper vedrørende behandlingen af personoplysninger, som findes her:

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Som dataansvarlig er vi BNP Paribas Factor A/S, Stationsparken 21, 1, 2600 Glostrup ansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med vores aktiviteter.

Vores opgave er at hjælpe alle vores kunder, små, mellemstore og store virksomheder, med deres daglige bankaktiviteter og med at realisere deres projekter gennem vores finansieringsløsninger.

Som medlem af en integreret bank- og forsikringskoncern tilbyder Vi, i samarbejde med de forskellige enheder i koncernen, vores kunder et komplet udvalg af bank-, forsikrings-,leasingprodukter og –tjenester.

Formålet med denne Databeskyttelsesmeddelelse er at informere dig om, hvordan Vi behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan kontrollere og administrere dem.

 

1. ER DU OMFATTET AF DENNE Databeskyttelsesmeddelelse?

Denne Databeskyttelsesmeddelelse gælder for dig, hvis du er:

 • en af vores klienter eller i et kontraktligt forhold til os (f.eks. som kautionist);
 • en person, der er interesseret i vores produkter eller tjenester, når Du giver os dine personoplysninger (via vores partnere, på vores websteder og applikationer, under arrangementer eller i forbindelse med sponsorater), så Vi kan kontakte dig.
 • en juridisk repræsentant for vores klient
 • en modtager af en betaling foretaget af vores klient
 • en ultimativ ejer af vores klient
 • en debitor (f.eks. hvis vors klient går konkurs)
 • en aktionær i vores klient
 • en ansat hos vores klient

Når Du giver os personoplysninger om andre personer, skal Du sørge for at informere dem om videregivelsen af deres personoplysninger og opfordre dem til at læse denne Databeskyttelsesmeddelelse.

 

2. HVORFOR OG PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Du har rettigheder, som giver dig mulighed for at udøve reel kontrol over dine personoplysninger og den måde, Vi behandler dem på.

Hvis Du ønsker at udøve de rettigheder, der er anført nedenfor, eller hvis du har spørgsmål relateret til vores behandling af dine personoplysninger bedes Du sende en anmodning til følgende adresse: BNP Paribas Factor A/S, Stationsparken 21, 1, 2600 Glostrup eller via vores e-mail anført nedenfor med et scan/kopi af dit kørekort, pas eller anden tilsvarende legitimation.

Du kan også kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på følgende adresse, BNP Paribas SA, Netherlands Branch, Heerenfracht 595, 1017 CE Amsterdam eller via e-mail noortje.cramer@bnpparibas.com.

Du kan kontakte BNP Paribas Factor A/S Databeskyttelsesansvarlige på e-mail: gdpr.factor.dk@bnpparibas.com

2.1.  Du kan anmode om indsigt i dine personoplysninger

Hvis Du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger, vil Vi give dig en kopi af de personoplysninger, du har anmodet om, samt oplysninger om deres behandling.

Din ret til indsigt kan være begrænset i de tilfælde, der er foreskrevet i love og bestemmelser. Dette er tilfældet med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som forbyder os at give dig indsigt i dine personoplysninger, der behandles til dette formål.

2.2. Du kan anmode om at få rettet dine personoplysninger

Hvis Du mener, at dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan Du anmode om, at disse personoplysninger ændres eller suppleres. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fremlægge dokumentation.

2.3. Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger

Hvis Du ønsker det, kan Du anmode om at få slettet dine personoplysninger i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

2.4. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser

Hvis Du ikke er indforstået med en behandling af dine data baseret på en legitim interesse, kan Du gøre indsigelse mod den af grunde, der vedrører din særlige situation, ved at informere os præcist om den pågældende behandling og årsagerne til din indsigelse. Vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre der er væsentlige legitime grunde til at behandle disse oplysninger, eller behandlingen er nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

2.5. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, i det omfang profileringen er forbundet med en sådan markedsføring.

2.6. Du kan suspendere brugen af dine personoplysninger

Hvis Du betvivler nøjagtigheden af de personoplysninger, som Vi bruger, eller gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, vil Vi verificere eller gennemgå din anmodning. Du kan anmode om, at Vi suspenderer brugen af dine personoplysninger, mens Vi gennemgår din anmodning.  

2.7. Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse baseret på automatisk behandling

Du har principielt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Vi kan dog behandle en sådan afgørelse automatisk, hvis det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med os, der er hjemlet i lovgivning, eller hvis Du har givet dit udtrykkelige samtykke.

Under alle omstændigheder har Du ret til at bestride afgørelsen, fremkomme med dine synspunkter og anmode om, at en kompetent person inddrages til at gennemgå afgørelsen.

2.8. Du kan trække dit samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, er Du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage.

2.9. Du har ret til dataportabilitet af en del af dine personoplysninger

Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, som Du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan Du anmode om, at Vi overfører denne kopi til en tredjepart.

2.10.           Sådan indgiver du en klage

Ud over de rettigheder, der er nævnt ovenfor, kan Du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark, Datatilsynet.

 

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

I dette afsnit forklarer Vi, hvorfor Vi behandler dine personoplysninger, og på hvilket retsgrundlag Vi gør det.

3.1.  Dine personoplysninger behandles for at overholde vores lovmæssige forpligtelser

Dine personoplysninger behandles, hvor det er nødvendigt for at gøre det muligt for os at overholde de regler, som Vi er underlagt, herunder bank- og finansiel regulering.

3.1.1.       Vi bruger dine personoplysninger til at:

 • overvåge aktiviteter og transaktioner for at identificere dem, der afviger fra de normale rutiner/mønstre;
 • vi overvåger dine transaktioner for at håndtere, forebygge og opdage svindel;
 • håndtere og rapportere om risici (finansielle, kreditmæssige, juridiske, compliance- og omdømmemæssige risici osv.), som BNP Paribas-koncernen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter;
 • bidrage til bekæmpelsen af skattesvig og opfylde forpligtelserne til skattekontrol og anmeldelsespligt;
 • registrere transaktioner til regnskabsformål;
 • forebygge, opdage og rapportere risici i forbindelse med socialt ansvar og bæredygtig udvikling;
 • opdage og forebygge bestikkelse;
 • overholde de bestemmelser, der gælder for udbydere af forvaltningstjenester, der udsteder certifikater for elektroniske signaturer;
 • udveksle og rapportere forskellige aktiviteter, transaktioner eller ordrer eller besvare en officiel anmodning fra behørigt bemyndigede lokale eller udenlandske finansielle, skattemæssige, administrative, strafferetlige eller retslige myndigheder, voldgiftsmænd eller mæglere, retshåndhævende myndigheder, statslige styrelser eller offentlige organer.

3.1.2.        Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

 

Som en del af en bankkoncern skal Vi have et solidt system til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML/TF) i hver af vores enheder, der forvaltes centralt, samt et system til anvendelse af lokale, europæiske og internationale sanktioner.

I denne sammenhæng er Vi fælles dataansvarlige med BNP Paribas SA, som er moderselskabet i BNP Paribas-koncernen (udtrykket ”Vi” i dette afsnit omfatter også BNP Paribas SA).

Den behandling, der udføres for at opfylde disse lovmæssige forpligtelser, er beskrevet i Bilag A.

3.2.    Dine personoplysninger behandles for at opfylde en kontrakt, som Du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt

Dine personoplysninger behandles, når det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt for at:

 • vurdere om Vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjenesteydelse, og på hvilke betingelser (f.eks. pris);
 • besvare dine anmodninger og yde dig bistand

3.3.   Dine personoplysninger behandles for at opfylde vores eller en tredjeparts legitime interesser

Når Vi baserer en behandlingsaktivitet på en legitim interesse, afvejer Vi denne interesse mod dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre, at der er en rimelig balance mellem dem. Hvis du ønsker flere oplysninger om den legitime interesse, der forfølges af en behandlingsaktivitet, bedes Du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i pkt. 2.

 

3.3.1.      Som led i vores virksomhed som Factoring selskab bruger vi dine personoplysninger til at:

 • håndtere de risici, som Vi er udsat for:
  • Vi opbevarer dokumentation for aktiviteter eller transaktioner, herunder elektronisk dokumentation;
  • Vi foretager inddrivelse af gæld;
  • Vi håndterer juridiske krav og forsvar i tilfælde af retssager;
 • forbedre cybersikkerheden, administrere vores platforme og websteder og sikre forretningskontinuitet.
 • gennemføre statistiske undersøgelser og udvikle prædiktive og beskrivende modeller for:
  • kommercielle formål: at identificere de produkter og tjenester, der bedst kan opfylde dine behov, at skabe nye tilbud eller identificere nye tendenser blandt vores kunder, at udvikle vores handelspolitik under hensyntagen til vores kunders præferencer;
  • sikkerhedsformål: at forebygge potentielle hændelser og forbedre sikkerhedsstyringen;
  • compliance-formål (f.eks. bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme) og risikostyring;
  • bekæmpelse af svindel.
 • gennemførelse af salgsfremmende foranstaltninger, opinionsundersøgelser og kundetilfredshedsundersøgelser.

3.3.2.     Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig kommercielle tilbud via e-mail, papirpost og telefon

Som en del af BNP Paribas-koncernen ønsker Vi at kunne tilbyde dig adgang til det fulde udvalg af produkter og tjenester, der bedst opfylder dine behov.

Når Du er kunde, og medmindre Du gør indsigelse, kan Vi sende dig disse tilbud elektronisk om vores og koncernens produkter og tjenester, hvis de ligner dem, som Du allerede har tilmeldt dig.

Vi vil sikre, at disse kommercielle tilbud vedrører produkter eller tjenester, der er relevante for dine behov og supplerer dem, du allerede har, for at sikre, at vores respektive interesser er afbalancerede.

Vi kan også sende dig tilbud om vores produkter og tjenester samt om koncernens og vores betroede partneres produkter og tjenester pr. telefon og post, medmindre Du gør indsigelse.

3.4. Dine personoplysninger behandles, hvis Du har givet dit samtykke

 

I forbindelse med visse former for behandling af personoplysninger vil Vi give dig specifikke oplysninger og bede om dit samtykke. Du kan naturligvis til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi beder især om dit samtykke til:

 • individualiseret tilpasning af vores tilbud og produkter eller tjenester baseret på en mere avanceret profilering for at forudse dine behov og din adfærd;
 • ethvert elektronisk tilbud om produkter og tjenester, der ikke svarer til dem, Du har kontrakt på, eller for produkter og tjenester fra vores betroede partnere;
 • brug af dine navigationsdata (cookies) til kommercielle formål eller til at forbedre kendskabet til din profil.

Du kan blive bedt om yderligere samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt.

 

4. HVILKE TYPER AF PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger, dvs. alle oplysninger, der identificerer eller gør det muligt at identificere dig.

Afhængigt af bl.a. de typer af produkter eller tjenester, Vi leverer til dig, og de interaktioner, Vi har med dig, indsamler Vi forskellige typer af personoplysninger om dig, herunder:

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. fulde navn, køn, fødested og -dato, nationalitet, personnummer, pasnummer, kørekortnummer, køretøjsregistreringsnummer, foto, underskrift);
 • Kontaktoplysninger: (privat eller erhvervsmæssig) postadresse, e-mailadresse, telefonnummer;
 • Data indsamlet fra vores interaktioner med dig: f.eks. dine kommentarer, forslag, behov indsamlet under vores udvekslinger med dig personligt gennem vores partnere og online under telefonisk kommunikation (samtale), diskussion via e-mail, chat, chatbot, udvekslinger på vores sociale mediesider og dine seneste klager. Dine forbindelses- og sporingsdata som f.eks. cookies og sporingsdata til ikke-reklame- eller analyseformål på vores websteder, onlinetjenester, applikationer og sider på sociale medier;
 • Personlige loginoplysninger eller sikkerhedsfunktioner, der bruges til at forbinde dig med BNP Paribas’ websted og apps.

 

5. HVEM INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER FRA?

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig; Vi kan dog også indsamle personoplysninger fra andre kilder.

Vi indsamler undertiden data fra offentlige kilder:

 • publikationer/databaser, der stilles til rådighed af officielle myndigheder eller tredjeparter (f.eks.  Statstidende, handels- og selskabsregistrer, databaser, der forvaltes af tilsynsmyndighederne i den finansielle sektor);
 • websteder/sociale mediesider for juridiske enheder eller erhvervskunder, der indeholder oplysninger, som du har videregivet (f.eks. dit eget websted eller din egen side på sociale medier);
 • offentlige oplysninger, som f.eks. dem, der offentliggøres i pressen.

Vi indsamler også personoplysninger fra tredjeparter:

 • fra andre enheder i BNP Paribas-koncernen;
 • fra vores kunder (virksomheder eller enkeltpersoner);
 • fra vores partnere;
 • fra tredjeparter som f.eks. kreditoplysningsbureauer og organisationer til forebyggelse af svindel;
 • fra datamæglere, som er ansvarlige for at sikre, at de indsamler relevante oplysninger på en lovlig måde.

6. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED OG HVORFOR?

a. Med BNP Paribas-koncernens enheder

Som medlem af BNP Paribas-koncernen arbejder Vi tæt sammen med koncernens andre selskaber på verdensplan. Dine personoplysninger kan derfor deles mellem enheder i BNP Paribas-koncernen, hvor det er nødvendigt, for at:

 • overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser som beskrevet ovenfor;
 • opfylde vores legitime interesser, som er:
  • at håndtere, forebygge og opdage bedrageri;
  • at gennemføre statistiske undersøgelser og udvikle prædiktive og beskrivende modeller til forretningsmæssige formål, sikkerhed, compliance, risikostyring og bekæmpelse af svindel;
  • at forbedre pålideligheden af visse data om dig, der opbevares af andre enheder i koncernen
  • at give dig adgang til alle koncernens produkter og tjenester, der bedst opfylder dine behov og ønsker;
  • at tilpasse indholdet og priserne på produkter og tjenester;
  • at hjælpe hinanden med at opfylde vores juridiske , regulatoriske og kontraktlige forpligtelser

b. Med modtagere uden for BNP Paribas-koncernen og databehandlere

For at opfylde nogle af de formål, der er beskrevet i denne Databeskyttelsesmeddelelse, kan Vi om nødvendigt dele dine personoplysninger med:

 • databehandlere, der udfører tjenester på vores vegne (f.eks. IT-tjenester, logistik, trykkeritjenester, telekommunikation, inkasso, rådgivning og distribution og markedsføring).
 • bank- og handelspartnere, uafhængige agenter, formidlere eller mæglere, finansielle institutioner, modparter, transaktionsfonde, som Vi har et forhold til, hvis en sådan overførsel er nødvendig for at give os mulighed for at give dig tjenester og produkter eller udføre vores kontraktlige forpligtelser eller transaktioner (f.eks. banker, korrespondentbanker, depositarer, depotinstitutioner, udstedere af værdipapirer, betalingsagenter, udvekslingsplatforme, forsikringsselskaber, betalingssystemoperatører, udstedere eller formidlere af betalingskort, gensidige garantiselskaber eller finansielle garantiinstitutioner);
 • lokale eller udenlandske finansielle, skattemæssige, administrative, strafferetlige eller retslige myndigheder, voldgiftsmænd eller mæglere, offentlige myndigheder eller institutioner, som Vi eller et medlem af BNP Paribas-koncernen er forpligtet til at oplyse:
  • på deres anmodning;
  • til brug for vores forsvar, søgsmål eller procedure;
  • for overholdelse af en forordning eller en henstilling udstedt af en kompetent myndighed, der gælder for os eller et medlem af BNP Paribas-koncernen;
 • til tjenesteudbydere af tredjepartsbetalinger (oplysninger om dine bankkonti) med henblik på at levere en betalingsinitierings- eller kontooplysningstjeneste, hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger overføres til den pågældende tredjepart;
 • til visse lovregulerede erhverv som f.eks. advokater, notarer eller revisorer, når det er nødvendigt under særlige omstændigheder (retssager, revision osv.) samt til vores forsikringsselskaber eller til en aktuel eller foreslået køber af selskaber eller aktiviteter i BNP Paribas-koncernen.

 

7. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONOPLYSNINGER

I tilfælde af internationale overførsler med oprindelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til et land uden for EØS kan der ske overførsel af dine personoplysninger. Hvis Europa-Kommissionen har anerkendt et land uden for EØS som et land med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, kan dine personoplysninger overføres på dette grundlag.

For overførsler til lande uden for EØS, hvor beskyttelsesniveauet ikke er blevet anerkendt som tilstrækkeligt af Europa-Kommissionen, vil Vi enten benytte os af en undtagelse, der gælder for den specifikke situation (f.eks. hvis overførslen er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig, eksempelvis når Vi foretager en international betaling), eller implementere en af følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger:

 • Standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen;
 • Bindende virksomhedsregler.

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller oplysninger om, hvor de er tilgængelige, kan Du sende en skriftlig anmodning som beskrevet i afsnit 2.

 

8. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

For yderligere oplysninger om opbevaringsperioder se appendix B

 

9. HVORDAN DU KAN FØLGE UDVIKLINGEN I DENNE DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

I en verden, hvor teknologierne konstant udvikler sig, gennemgår Vi regelmæssigt denne Databeskyttelsesmeddelelse og opdaterer den efter behov.

Vi opfordrer dig til at læse den seneste version af dette dokument online, og Vi vil informere dig om eventuelle væsentlige ændringer via vores websted eller via vores almindelige kommunikationskanaler.

 

10. HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Hvis Du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i henhold til denne Databeskyttelsesmeddelelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail: gdpr.factor.dk@bnpparibas.com, som vil tage sig af din forespørgsel.

 

11. DATA PROTECTION NOTICE - LEVERANDØRER

Læs om hvordan vi behandler din personlige data her:

DPN_Suppliers_EN_2023_Jan (mediahub.bnpparibas)