Meddelelse om Persondatabeskyttelse

Beskyttelsen af dine personlige data er vigtig for BNP Paribas Group[1], der har klare principper for dette i sin privatlivspolitik, der er tilgængelig på: https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Denne Databeskyttelsesmeddelelse giver dig (som nærmere defineret i afsnit 2) klare og detaljerede oplysninger om beskyttelsen af dine personlige data.

Vi er, som dataansvarlige, ansvarlige for behandlingen af dine personlige data i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet med denne Databeskyttelsesmeddelelse er at informere dig om, hvilke personlige data vi indsamler om dig, hvorfor vi benytter og deler dine personlige data, hvor længe vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, og hvordan du udøver dem.

Du kan om nødvendigt få yderligere oplysninger, hvis du henvender dig til os vedrørende et specifikt produkt eller tjenesteydelse.

1. HVILKE AF DINE PERSONLIGE DATA BENYTTER VI?

Vi indsamler og benytter dine personlige data, det vil sige alle oplysninger, der identificerer dig eller gør det muligt at identificere dig, i det omfang det er nødvendigt inden for rammerne af vores aktiviteter, og for at tilbyde relevante og målrettet produkter og tjenesteydelser til dig.

Afhængigt af blandt andet typen af de produkter og tjenesteydelser vi tilbyder dig, indsamler vi forskellige former af personoplysninger om dig, herunder eksempelvis:

 • identifikationsoplysninger (f.eks. fulde navn, identitet (f.eks ID-kort og pasoplysninger, herunder CPR- nummer osv.) , nationalitet, fødested, fødselsdato, køn og foto);
 • kontaktoplysninger private eller erhvervsmæssige (f.eks. postadresse og e-mailadresse, telefonnummer);
 • civilstatus og familieliv (f.eks. civilstand, antal børn og deres alder, antal personer i husstanden, osv.);
 • økonomi, finansielle forhold og skatteoplysninger (f.eks. skatte-ID, skattestatus, indtægt og andre indkomster, værdi af dine aktiver);
 • uddannelse og beskæftigelse (f.eks. uddannelsesniveau, beskæftigelse, arbejdsgivers navn, løn);
 • bankoplysninger (f.eks. bankkontooplysninger, produkter og services du ejer og bruger, kreditkortnummer, pengeoverførsler, aktiver, erklæret investorprofil, kredithistorie, gæld);
 • transaktionsoplysninger (herunder modtagers fulde navn, adresse og detaljer, herunder kommunikationer angående bankoverførsler af de underliggende transaktioner);
 • oplysninger relateret til dine vaner og præferencer (oplysninger, der er relateret til din anvendelse af vores produkter og tjenesteydelser);
 • oplysninger fra din interaktion med os, vores afdelinger (kontaktrapporter), vores hjemmesider, vores apps, vores sider på sociale medier, (opkoblings- og sporingsdata, såsom cookies, opkobling til online tjenesteydelser, IP-adresser) møder, opkald, chat, e-mails, interviews, telefonsamtaler;
 • videoovervågning (inklusive CCTV) og geolokaliseringsdata (f.eks. ved visning af lokationer for hævninger og betalinger, af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at identificere, hvor den nærmeste filial eller serviceleverandør befinder sig i forhold til dig);
 • oplysninger om din elektroniske enheder (herunder computer, tablet mv.) (IPadresse, tekniske specifikationer og entydigt identificerende oplysninger); eller
 • logininformationer der bruges til opkobling til BNP Paribas’ hjemmeside og apps.

Vi må kun indsamle følgende følsomme oplysninger, hvis vi har dit forudgående udtrykkelige samtykke:

 • biometriske oplysninger: f.eks. fingeraftryk, stemmemønster eller ansigtsmønster, der kan anvendes til identifikation og sikkerhedsformål; og
 • Helbredsoplysninger: for eksempel til indgåelse og gennemførelse af forsikringsaftaler; disse oplysninger behandles kun når det er strengt nødvendigt for formålet.

Vi anmoder aldrig om følsomme personoplysninger såsom personlige data, der er relateret til din race eller etniske oprindelse, politiske holdning, religiøse eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data eller oplysninger vedrørende dit sexliv eller din seksuelle overbevisning, medmindre det kræves af gældende lov.

2. HVEM ER INTERESSERET I DENNE DATABESKYTTELSESMEDDELELSE OG HOS HVEM INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER?

Vi indsamler dine personlige data direkte fra dig som kunde eller kundeemne (når du kontakter os, besøger os, bruger vores hjemmeside eller vores apps, bruger vores produkter og tjenesteydelser, deltager i spørgeundersøgelse eller event med os), men også persondata om andre enkeltpersoner. Vi indsamler således oplysninger om enkeltpersoner der, selv om de ikke er i direkte forbindelse med os, er relateret til dig som kunde eller kundeemne, herunder eksempelvis:

 • familiemedlemmer;
 • arvinger eller andre rettighedshavere;
 • medlånere eller kautionister;
 • juridiske repræsentanter (fuldmagt);
 • modtagere af dine betalingstransaktioner;
 • modtagere af forsikringsaftaler, -policer eller trusts;
 • udlejere;
 • ultimative reelle ejere;
 • debitorer (f.eks. i tilfalde af konkurs); eller
 • aktionærer i en virksomhed;

Når du giver os personlige data om andre enkeltpersoner, som i ovenfor angivne eksempler, bedes du huske at informere de enkeltpersoner, der giver oplysningerne, om at vi behandler deres personlige data og henvise dem til denne databeskyttelsesmeddelelse. Vi vil også give dem oplysningerne, når det er muligt (eksempelvis kan vi ikke kontakte dem, hvis vi ikke har deres kontaktoplysninger).

 

Med det formål at kontrollere og berigtige vores database, kan vi også indsamle personlige data fra:

 • andre BNP Paribas enheder;
 • vores kunder (erhverv eller enkeltpersoner);
 • vores forretningspartnere;
 • leverandører af betalingsservice og dataleverandører (herunder leverandører af kontoinformationer);
 • tredjeparter, herunder kreditoplysningsbureauer og enheder til forebyggelse af svigeller andre dataformidlere, der har ansvaret for at sikre sig, at de indsamler de relevante oplysninger i henhold til gældende lov;
 • publikationer/databaser, der stilles til rådighed af offentlige myndigheder eller tredjeparter (f.eks. the Finanstilsynets databaser og publikationer).;
 • hjemmesider/sociale medier, virksomheders eller erhvervskunders hjemmesider, der indeholder offentlig tilgængelige oplysninger om dig, (f.eks. din egen hjemmeside eller profil på sociale medier); eller
 • offentlige oplysninger, herunder pressemeddelelser.

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

I dette afsnit vil vi beskrive, hvorfor og hvordan vi bruger dine personlige data og henlede din opmærksomhed på brug, som kunne være byrdefuld for dig, og som i visse tilfælde kræver dit samtykke. 

a. For at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser

Vi bruger dine personlige data til at opfylde lovmæssige forpligtelser, navnlig lovgivningen for banker og finansielle virksomheder for at:

 • overvåge transaktioner og identificere dem, der afviger fra normale rutiner/mønstre (f.eks. hvis du hæver et stort beløb i et andet land end der, hvor du bor).
 • efterforske, forebygge og afsløre svig;
 • overvåge og indberette potentielle risici (finansielle risici, kreditrisici, juridiske risici,, og renommémæssige risici, betalingsrisici osv.) for os eller BNP Paribas Group;
 • når det er nødvendigt at optage telefonopkald, registrere chats, e-mail, osv. foruden andre former for brug, der beskrives nedenfor;
 • forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme, og overholdelse af lovgivning om sanktioner og embargoer (herunder gennem vores Know Your Customer (KYC) procedure (til at fastslå din identitet og profil, og til at sammenholde dine oplysninger med sanktionslisterne));
 • observere og behandle mistænkelige ordrer og transaktioner;
 • foretage hensigtsmæssigheds- eller egnetheds vurdering af hver kunde som tilbydes investeringsforretninger ifølge reglerne for Markets in Financial Instruments (MiFid) eller andre obligatoriske regelsæt;
 • medvirke til bekæmpelse af skattesvig og opfyldelse af forpligtelser vedrørende skattekontrol og indberetning;
 • registrering af transaktioner til regnskabsformål;
 • bekæmpe, opdage og/eller rapportere risici i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtig udvikling;
 • opdage og bekæmpe bestikkelse; eller
 • udveksle og rapportere  om driftsforhold, transaktioner eller ordrer, eller svare på en officiel anmodning fra en offentlig national eller udenlandsk finansiel tilsynsmyndighed, skattemyndighed, kriminalpræventiv eller retslig myndighede, voldgiftsmænd og mæglere, politimyndighed eller andre offentlige myndigheder.

Fokus på behandling af personlige data, der kan være byrdefuld for dig:

 

b. opfylde en kontrakt med dig eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med dig

Vi bruger dine personlige data til at indgå og opfylde vores kontrakter med dig samt til at forvalte vores relation med dig, herunder til at:

 • Definere din kreditværdighed og din tilbagebetalingsevne;
 • vurdere (f.eks. på grundlag af din kreditrisiko) om vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjenesteydelse og under hvilke betingelser (herunder pris);
 • hjælpe dig og besvare dine anmodninger;
 • levere produkter eller tjenesteydelser til dig eller vores erhvervskunder; eller
 • håndtere udestående fordringer (identifikation og udelukkelse af kunder med udestående fordringer).

Fokus på behandling af personlige data, som kan være byrdefuld for dig:

 

c. På baggrund af vores legitime interesse

Vi bruger dine personlige data, herunder transaktionsoplysninger til:

 • Risiko-håndtering:
  • Bevis for transaktioner herunder elektroniske bevis;
  • bekæmpelse, forebyggelse og afsløring af svig;
  • overvågning af transaktioner for at identificere uregelmæssigheder (f.eks. når der foretages en større hævning af et stort beløb, der er indsat på din bankkonto fra et andet land, end der hvor du bor);
  • inkasso;
  • håndhæve retskrav og forsvar i tilfælde af retstvist;
  • udvikling af individuelle statistiske modeller til brug for at definere din kreditrisiko;
  • konsultation og udveksling af data med kreditinstitutter for at identificere kreditrisiko.
 • Personalisering af tilbud fra andre BNP Paribas enheder, herunder for at:
  • forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser rettet mod dig;
  • lave målrettet reklame for de produkter og tjenesteydelser, der passer til din situation og profil;
  • udlede dine præferencer og behov, for at tilbyde dig personaliseret reklame og tilbud;

Denne personalisering opnås ved:

 • segmentering af vores kundeemner og kunder;
 • analyse af dine vaner og præferencer i vores forskellige kommunikationskanaler (besøg i vores afdelinger, e-mails eller meddelelser, besøg på vores hjemmeside, osv.);
 • deling af dine oplysninger med en anden BNP Paribas enhed, navnlig hvis du er – eller står overfor at blive – kunde i en anden enhed, navnlig for at accelerere registreringen;
 • tilpasning af produkter eller tjenesteydelser du allerede har eller bruger til andre oplysninger vi har om dig (f.eks. kan vi identificere, at du har børneforsikring, men endnu ikke familieforsikring);
 • observering af fælles træk eller adfærd blandt vores eksisterende kunder, og søgning på andre enkeltpersoner, der deler de samme karakteristika med henblik på målretning.
 • Forskning og udvikling (R&D/F&U) bestående i at oprette statistikker og modeller for at:
  • optimere og automatisere vores driftsprocesser (f.eks.: skabe FAQ chatbot);
  • tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedst passer til dine behov;
  • tilpasse produkt- og tjenesteydelsesdistribution samt indhold og pris til din profil;
  • skabe nye tilbud;
  • forebygge mulige sikkerhedssvigt, forbedre kundeidentificering og adgang til rettighedsforvaltning;
  • forbedre sikkerhedsstyring;
  • forbedre risiko- og opfyldelsesstyring;
  • forbedre bekæmpelse, forebyggelse og afsløring af svig;
  • forbedre kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
 • Sikkerhedsforanstaltninger og optimering af IT systemer, herunder:
  • styring af IT, herunder styring af infrastruktur (f.eks.: fælles platforme), forretningskontinuitet og -sikkerhed (f.eks. internet brugeridentificering);
  • forebygge personskade og skade på løsøre (for eksempel videoovervågning).
 • Mere generelt:
  • informere dig om vores produkter og tjenesteydelser;
  • gennemførelse af finansielle transaktioner såsom salg af gældsportefølje, securitiseringer, finansiering eller refinansiering af BNP Paribas Group
  • organisering af konkurrencer og spil, herunder præmie konkurrencer, lotterier eller alle andre salgsfremstød;
  • foretage kundetilfredsheds- og meningsmålinger;
  • effektivisering af processor (herunder at uddanne vores personale med optagelse af telefonopkald i vores call centers og forbedre vores proces);
  • implementere procesautomation for vores processer herunder eksempelvis app-testning, automatisk udfyldelse og behandling af klager.

Under alle omstændigheder forbliver vores legitime interesse proportionel, og vi foretager en afvejningstest af dine interesser overfor vores interesser. Dersom du ønsker yderligere oplysninger om afvejningstesten, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne, som vi giver nedenfor i afsnit 9 “Hvordan vi kontaktes”.

Fokus på behandling af personoplysninger, som kan være byrdefuld for dig:

d. Vi respekterer dit valg, hvis vi har anmodet om dit samtykke til en konkret behandling

 

For visse behandlinger af personoplysninger, vil vi bede dig om dit samtykke. Bemærk, at du kan tilbagekalde dit samtykke til hver en tid.

 

Vi har fokus på behandling af personlige data, som kan have større betydning for dig.

 

4. HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE DATA MED?

a. Deling af information inden for BNP Paribas Group

Vi er en del af BNP Paribas Group, som er en integreret bank- og forsikringskoncern, dvs. en gruppe af selskaber, der arbejder tæt sammen over hele verden for at skabe og distribuere forskellige bank-, finans- og forsikringstjenesteydelser og produkter.

Vi deler personlige data gennem BNP Paribas Group med det formål at forbedre handel og effektiviteten, såsom:

 • Baseret på vores retlige og forskriftsmæssige forpligtelser:
  • deling af oplysninger indsamlet til brug for AML/FT, sanktioner, embargoer og for KYC;
  • risikostyring herunder kredit risiko og operationel risiko (risiko rating/kredit vurderinger eller lignende).
 • baseret på vores legitime interesse:
  • forebyggelse og efterforskning af svig
  • R&D/F&U-aktiviteter navnlig for overholdelse af lovgivningen, kommunikation af risici og markedsføringsformål;
  • global og konsistent opsyn med vores kunder;
  • tilbud af det komplette udvalg af koncernens produkter og tjenesteydelser, så du kan nyde godt af dem;
  • personalisering af produkter og tjenesteydelser samt prisvilkår til kunden.

b. Overførsel af oplysninger uden for BNP Paribas Group

For at opfylde visse formål beskrevet i denne Databeskyttelsesmeddelelse, kan vi fra tid til anden overføre dine personlige data til:

 • tjenesteydere, der udfører tjenesteydelser på vores vegne (f.eks. IT-tjenesteydelser, logistikpræstationer, tryksager, telekommunikation, inkasso, vejledning og rådgivning og distribution og markedsføring);
 • banker og kommercielle partnere, uafhængige agenter, mellemmænd eller mæglere, finansielle institutioner, modparter, transaktionsregistre, som vi har forbindelse med (hvis en sådan overførsel er nødvendig for, at vi kan levere tjenesteydelser og produkter til dig eller udføre vores kontraktsmæssige forpligtelser eller transaktioner (f.eks. banker, korrespondentbanker, depositarer, tilsynsførende, værdipapirudstedere, betalende agenter, udvekslingsplatforme, forsikringsselskaber, betalingssystemoperatører, betalingskortudstedere eller -formidlere));
 • kreditoplysningsbureauer;
 • lokale eller udenlandske finansielle myndigheder, skattemyndigheder, kriminalpræventive eller retslige myndigheder, voldgiftsmænd og mæglere, politimyndighed eller andre offentlige myndigheder. Vi eller ethvert medlem af BNP Paribas Group er forpligtiget til at videregive oplysninger i henhold til;
  • fastlægge et retskrav, fremsætte eller forsvare et retskrav
  • efterleve regler og/eller vejledninger fra offentlige myndigheder, der gælder for os eller et hvilket som helst medlem af BNP Group
 • betalingsservice leverandør(er) (information om dine betalingskonto(er) baseret på den tilladelse, du har givet til den pågældende tredjepart; eller
 • visse autoriserede fagfolk såsom advokater, notarer, kreditvurderingsbureauer eller auditorer, når det er nødvendigt under særlige omstændigheder (til brug for retssag, revision osv.) så vel som til faktisk eller foreslået køber af selskaber i BNP Paribas Group eller vores forsikringsgivere.

c. Deling af sammenførte eller anonymiserede oplysninger

Vi deler sammenkørte eller anonymiserede oplysninger i BNP Paribas Group og med visse samarbejdspartnere herunder eksempelvis forskningsgrupper, universiteter eller vejledere. Du vil ikke kunne identificeres gennem disse oplysninger.

 

Dine oplysninger kan bruges i anonymiseret form til statistikker, der kan tilbydes erhvervskunder for at hjælpe dem med at udvikle deres foretagende. I så fald vil dine personlige data aldrig blive afsløret, og modtagerne af disse anonyme statistikker vil ikke være i stand til at identificere dig.

 

5. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONLIGE DATA

Der kan ske overførsel af dine personlige data fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til et ikke-EØS-land. Hvis Europa-Kommissionen har vurderet, at det pågældende land uden for EØS har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil dine personlige data blive overført på dette grundlag.

For overførsler til ikke-EØS-lande, hvis beskyttelsesniveau ikke er blevet godkendt af Europa-Kommissionen, vil vi henholde os til en undtagelse, der gælder for den specifikke situation (f.eks. hvis overførslen er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig, såsom når vi foretager en international betaling) eller træffe en af følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine personlige data:

 • Standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen;
 • Bindende virksomhedsregler

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller detaljer om, hvornår de gælder, kan du sende en skriftlig anmodning som beskrevet i afsnit 9.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Vi vil opbevare dine personlige data, så længe det er påkrævet for at overholde gældende love og regler, eller så længe det er nødvendigt for vores drift herunder blandt andet i forhold til korrekt kontovedligeholdelse, håndtering af kunderelationer og respons på retskrav eller lovgivningsmæssige anmodninger. Eksempelvis bliver de fleste kunders oplysninger gemt i den periode kontrakten gælder og 5 år efter ophør af kontraktforholdet. For kundeemner opbevares oplysningerne i maximum 5 år men kun så længe som det vurderes nødvendigt indenfor de 5 år.

 

7. HVAD ER DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM?

I overensstemmelse med gældende lov har du følgende rettigheder:

 • At få indsigt i behandlingen af dine personlige data og en kopi af sådanne personlige data.
 • At berigtige hvis du mener, at dine personlige data er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du kræve, at sådanne personlige data ændres i overensstemmelse hermed.
 • At kræve, at dine personlige data bliver slettet, i det omfang loven tillader det.
 • At anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data med begrundelse i din særlige situation. Du har uindskrænket ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til direkte markedsføringsformål, hvilket omfatter profilering relateret til direkte markedsføring.
 • At – på et hvilket som helst tidspunkt – trække dit samtykke tilbage, hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personlige data.
 • At, hvor loven tillader det, få de personlige data, du har stillet til rådighed for os, returneret til dig, eller hvis det er teknisk muligt overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker at udøve de ovenstående rettigheder, bedes du sende et brev eller en e-mail til følgende adresse:

 

BNP Paribas Factor A/S

Stationsparken 21, 1.

2600 Glostrup

 

E-mail: gdpr.factor.dk@bnpparibas.com

 

Vedlæg venligst en scanning/kopi af dit ID-bevis til identifikationsformål, når det kræves.

 

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du, ud over de ovennævnte rettigheder, også ret til at indgive en klage til den kompetente datatilsynsmyndighed.

8. HVORDAN KAN DU HOLDE DIG OPDATERET OM ÆNDRINGER I DENNE DATABESKYTTELSESMEDDELELSE?

I en verden med konstante teknologiske ændringer kan vi være nødt til regelmæssigt at opdatere denne Databeskyttelsesmeddelelse.

Vi opfordrer dig til at gennemgå den nyeste version af denne Databeskyttelsesmeddelelse online, og vi giver dig besked om eventuelle væsentlige ændringer på vores hjemmeside eller gennem vores sædvanlige kommunikationskanaler.

9. HVORDAN KAN VI KONTAKTES?

Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger i henhold til denne Databeskyttelsesmeddelelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, via e-mail gdpr.factor.dk@bnpparibas.com, som vil tage sig af din forespørgsel.

Hvis du vil vide mere om cookies og sikkerhed, bedes du læse vores https://factor.bnpparibas.dk/da/footer-pages/cookie-policy